06
Mar

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Доставка на Консумативи за микросепарометър “EMCEE 1140”

             

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      За целите на пазарното проучване, „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на консумативи за микросепарометър “EMCEE 1140”.

1. Общи условия:

    1.1. Предмет и обхват на доставката:

           1.1.1.   Предмет: Доставка на консумативи за микросепарометър “EMCEE 1140”.

           1.1.2.   Обхват: Кандидатите за изпълнители на доставката може да направят предложение за цялостното изпълнение на пет броя кутии, всяка кутия трябва да съдържа по шест броя тестови комплекта.

2. Изисквания към предложенията:

    2.1. Предложението да съдържа:

            2.1.1. Количество на предлагани опаковки и единична цена за опаковка.

            2.1.2. Кандидатът да посочи "Срок за изпълнение" на доставка.

3. Други условия:

    3.1. Доставката се изпълнява до Химическа лаборатория към отдел „ГСМ”, дирекция „Транспорт и ГСМ” 

    3.2. Начин на плащане – 100% след изпълнена доставка, което се удостоверява с подписан приемо-предавателен протокол, без забележки и предоставена оригинална данъчна фактура.

    Срокът за подаване на оферти е до 17: 00ч. на 13.03.2015 г.

Офертите да се изпращат по факс: 02 945 90 51 и да се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД.