04
Dec

Избор на регистриран одитор задължителна одиторска проверка и заверка по МСФО и МСС на ГФО

9023311

СЪОБЩЕНИЕ
„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителна одиторска проверка и заверка по Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и Международните счетоводни стандарти (МСС) на годишния финансов отчет (ГФО) на „Летище София” ЕАД за финансовата 2013 година”.

Публичната покана е публикувана в РОП на АОП под № ID 9023311