26
Feb

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на имоти - публична държавна собственост

 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед №101 от 23.02.2015 г. на Изпълнителния директор на дружеството

ОБЯВЯВА

 1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на имоти - публична държавна собственост  с предназначение на ползване „БАНКОВИ ОФИСИ № BD01 и № BD02
 2. Местоположение, описание и условия за наемане:
  1. Банков офис № ВD01 е самостоятелно обособено помещение, с площ от 28,5 кв.м и се намира в Терминал 1, обществена зона на салон “Заминаващи”.
  2. Банков офис № ВD02 е самостоятелно обособено помещение, с площ от 24,5 кв.м и се намира в Терминал 1, обществена зона на салон “Заминаващи”.
  3. Срок на наемане    - 5 /пет/ години от датата на влизане в сила на договора за наем (от датата на Акта на заемане);
  4. Начална тръжна месечна наемна цена:
   1. За всеки един обект - BD01 и № BD02: в размер на не по-малко от 1350 /хиляда триста и петдесет/ евро.
  5. Консумативни разноски:
   1. За обект № ВD01 - 155 /сто петдесет и пет/  EВРО месечно, без ДДС;
   2. За обект № BD02 - 140 /сто и четиридесет/  EВРО месечно, без ДДС;
  6. Комунални разноски:
   1. За обект № BD01 – 107 /сто и седем / ЕВРО месечно, без ДДС;
   2. За обект № BD02 – 92 /деветдесет и две/ ЕВРО месечно, без ДДС;
  7. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.
 3. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:
  1. Притежава лиценз за извършване на банкова дейност;
  2. Няма задължения към държавата;
  3. Няма неуредени парични задължения към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;
  4. Не е в производство по несъстоятелност;
  5. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.
  6. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.
 4. Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната тръжна месечна наемна цена за съответния обект, а именно 1350 (хиляда триста и петдесет) евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга.
 5. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 07.04.2015 г..
 6. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.
 7. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в местен и национален ежедневник, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

02/937 2804; 02/937 2810.

ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ в-к „24 часа” и в-к „Труд” на 26.02.2015 година