08
Jan

Писмено предложение за доставка на резервни части

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на резервни части за:

 Jetbroom  ВJВ 8000 – снегопочистваща машина, инв. №102, год. на произв.2001

Шаси № TBS50JA7413107232, двигател № 9136366, № 9136374

1. Комплект четка – 1 бр.

 

Boschung Jetbroom - ком.снегопочистваща, инв. № 278 год. на произв. 2009

Шаси № TBS50JA7483118727, дизел

1. Комплект четка – 1 бр.

2. Комплект ножове и болтове за плуга – 1 бр.

3. Опорен ляв ограничител /тампон/ на четката - 1 бр.

 

Boschung Jetbroom - ком.снегопочистваща, инв. № 279 год. на произв. 2009

Шаси № TBS50JA7483118708, дизел

1. Комплект четка – 1 бр.

2. Комплект ножове и болтове за плуга – 1 бр.

3. Опорен ляв ограничител /тампон/ на четката - 1 бр.

 

Изисквания към Предложенията:

1. Кандидатите трябва да предложат цени за всички гореизброени позиции, като Летище София си запазва правото да заяви определена част и брой от тях.

2.  Кандидатите могат да предлагат оригинални части, като вложените от завода-производител на съответното средство или еквивалентни;

3.  Кандидатите по тази поръчка трябва да предложат гаранционен срок за доставяните части;

Оторизационно/и писмо/а, или еквивалентен документ от производители на специална летищна техника, удостоверяващо/и, че предлаганите от кандидатът съвместими части са одобрени от производителя на съответната летищна техника /в случай, че предлаганите части не са оригинални/;

4.  В случай, че доставените части при фактическото влагане в техническото средство покажат несъвместимост с него, независимо от причините за това, Изпълнителят е длъжен да достави нови съвместими части;

5.  Референции от най-малко три международни летища от държави членки на Европейския съюз, за които участникът/производителят е доставял части, предназначени за специална летищна техника през последните три години;

6.  Декларация/и за произход, удостоверяваща/и, че всяка доставена част ще е от държава на Европейския съюз или от държавата, производител на машината;

7.  Декларация/и от производителите или от кандидата, че качеството на частите съответства на изискванията на CEN, ISO или еквивалент;

8.  Декларация (в свободен текст), че доставените части, ще отговарят на следните изисквания:

- нерециклирани;

- нови, неупотребявани от деня на производство до деня на доставката;

- свободни от права на трети лица върху вещта.

9.  Декларация (в свободен текст), че всяка доставена част ще бъде подходящо опакована, с цел недопускане на транспортни дефекти и на опаковката ще бъдат указани:

- име на производителя и каталожен номер от този производител;

10. В случай, че кандидатът предлага еквивалентни части, се представя Декларация/и за съответствие, удостоверяваща/и съответствието им със съответните спецификации или стандарти.

 

Други изисквания:

Срокът за подаване на оферти е до 17:00ч. на 14. 01. 2015 г. Офертите се изпращат по факс: 02 945 90 51 и се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД.

Място за изпълнение на доставката: Склад „Авточасти”, отдел „Автосервиз”, „Летище София” ЕАД.

В предложенията да бъде посочван срок за изпълнение на доставката.