Покани

Дата на публикуване 09/06/2021

Покана до всички заинтересовани лица за събиране на оферти за изпълнение на услуга: „Разделно събиране, извозване и последващо третиране на рециклируеми отпадъци от въздухоплавателните средства и търговските обекти, както и отпадъци от хартия, картон, стъкло и пластмаса от административните офиси на летище София“ и приложенията към нея.

 

Дата на публикуване 08/07/2021

Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на летище София

 

Дата на побликуване 16/07/2021

Доставка на въздушни филтри /касетъчни, джобни и карбонови/ за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 на летище София

 

Дата на публикуване 23/07/2021

Покана до всички заинтересовани лица за събиране на оферти за изпълнение на услуга: „Разделно събиране, изкупуване и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, временно съхранявани от „СОФ Кънект” АД”.

 

Дата на публикуване 08/09/2021

Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системата  за сградна автоматика инсталирана на летище София - Терминал 2”.

 

Дата на публикуване 20/10/2021

Покана за предоставяне на оферти за поръчка с предмет: "Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеонаблюдение, инсталирана на летище София"

 

Дата на публикуване: 01.11.2021

Съобщение за откриване на тръжна процедура “Комплексно почистване, поддръжка на вътрешна растителност, почистване и подреждане на багажни колички, дезинфекция, дезинсекция и дератизация на територията на международно летище София” 

Актуализирана версия 02.11.2021 г.

 

Date of Publishing: 01.11.2021

Аnnouncement for opening a tender procedure “Services for complex cleaning, maintenance of indoor vegetation, management and maintenance of luggage trolleys, disinfection, disinsection and deratisation on the territory of Sofia International Airport”

Updated version 02.11.2021

 

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 29.11.2021

"ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА "СОФ КЪНЕКТ" АД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ“.

 

Дата на публикуване 13.12.2021

Покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферти за изпълнение на поръчка с предмет „Изработка и доставка на униформено облекло”.