03
Sep

Изработка и доставка на фирмени рекламни пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД”

ПОКАНА

,,Летище София” ЕАД отправя покана на основание чл. 4, ал. 3 от ВППВКОСЧП в „Летище София” ЕАД за подаване на оферта за изпълнение на частна поръчка с предмет: „Изработка и доставка на фирмени рекламни пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД”

Краен срок за подаване на оферти: в деловодството на посочения в поканата адрес, не по-късно от 17.00 часа на 18.09.2013г.

За допълнителна информация:

Емилия Милушева – гл. експерт в отдел „Обществени поръчки”

02/937 2574

Миглена Глам - ръководител отдел „Маркетинг и ТОИ”

02/937 2832