20
Sep

Изработка и доставка на фирмени рекламни пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД”

СЪОБЩЕНИЕ
„ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД, на основание Вътрешните правила за планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени и частни поръчки в „Летище София” ЕАД , във връзка с Покана с изх. №100-15461/03.09.2013 г.,  за събиране на оферти за частна поръчка с предмет: „Изработка и доставка на фирмени рекламни пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД”, уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за представяне на оферти се удължава със 7 /седем/ работни дни, считано от деня следващ датата на публикуване на съобщението, а именно - до 17.00 часа на 01.10.2013 г.

За допълнителна информация:

Е. Милушева, отдел „ОП”, тел. 02/937 2574.