16
Oct

Оферта за специализиран ремонт на осем броя електрокари

ПОКАНА
“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД отправя тази публична покана по реда на чл. 290 от Търговския закон до неопределен кръг търговци да представят оферта за специализиран ремонт на осем броя електрокари, съобразно условията на поръчката, определени в поканата и приложенията към нея, Състезателен критерий: най-ниска цена, Място на изпълнение - летище София, бул. „Христофор Колумб” 1, а по отношение на ремонта – в ремонтната база на изпълнителя. Документацията се получава всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа от деловодството на адрес -  гр. София, Аерогара София, бул. “Хр. Колумб” № 1 или на линка Документи по-долу. Място и срок за подаване на офертите: в горепосочената служба, всеки работен ден и краен срок не по-късно от 17:00 часа на петнадесетия работен ден, считано от деня, следващ датата на публикуване на настоящата покана. Оферти след указания срок не се приемат.