29
Apr

„Покана за участие в търг за предоставяне под наем на Офис за извършване на пощенски услуги №BD03, Терминал 1“.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

         “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

 

на основание Заповед № З-275 от 24.04. 2020 г. на Изпълнителния директор на дружеството

 

                                                                              О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение, с реф№BD03, с предназначение на ползване „Офис за извършване на пощенски услуги“. 

        Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:

1.1. Местоположение и площ: Помещение с реф. № BD03 се намира на Терминал 1, в      обществена зона на салон “Заминаване” на Летище София, и е с площ 21 кв.м; .

1.2. Срок на наемане –- 1 /една/ година от датата на влизане в сила на договора за наем (от датата на Акта на заемане); НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати предсрочно действието на договора за наем при влизане в сила на договор за концесия на Летище София .

1.3. Начална тръжна месечна наемна цена: В размер на 208 /двеста и осем/ евро, без ДДС. ДДС се начислява отделно;

1.4. Консумативни разноски  - 34 евро месечно, без ДДС. 

 

1.5. Комунални разноски -  20 евро месечно, без ДДС;

 

1.6. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

2. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

2.1. Притежава индивидуална лицензия, в съответствие на чл.39, т.1 от Закона за пощенските услуги, за извършване на универсалната пощенска услуга, съгласно чл.34 от Закона за пощенските услуги;

2.2. Няма задължения към държавата в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;

2.3. Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;

2.4. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.

2.5. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ..

3. Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на сумата на началната тръжна месечна наемна цена, а именно 208 евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата  сметка на дружеството към деня, предхождащ деня на провеждането на търга. Депозитът се внася в левовата равностойност по фиксинга на БНБ за деня на вноската по банкова сметка в лева: IBAN № BG80 UBBS 8423 1010 9729 11, BIC: UBBSBGSF при “ОББ” АД София. 

4. Начин на плащане: Плащането на месечната наемна цена и разноските за ползването на обекта се извършва в срок до 15 число на всеки месец за същия.

5. Обeзпечение по договора за наем: По избор на Наемателя – банкова гаранция или неолихвяем паричен депозит за тройния размер на наемната цена и разноските за ползването, с ДДС.

6. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 03.06.2020 г. 

7. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от деня на публикуване на поканата за този търг включително, в управлението на Наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от удостоверение за актуално правно състояние на търговеца или ЕИК по чл.23 от ЗТР. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

8. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството. 

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в два национални  ежедневника, на електронната страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

 

  ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2804.

 

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИ „24 часа“ и „Труд“ на 29.04.2020 г.