09
Apr

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Във връзка с постъпили запитвания от потенциален участник в обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на дизел генератори и устройства за автоматично включване на резервата (АВР), инсталирани на територията на „Летище София” ЕАД“, Ви информирам, че са зададени следните въпроси, на които са дадени следните отговори: