28
Oct

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на обект - “СКЛАД № 2”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
 
“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД
на основание Решение № 560/23.10.2014 г. на Изпълнителния директор на дружеството
 
ОБЯВЯВА
 1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на обект - “СКЛАД № 2”, предназначен за складиране на товари, превозвани по въздух, подходящ за карго или спедиторска дейност на наемателя, с площ от 350 кв.м и прилежаща площ за паркиране с площ 190 кв.м, находящ се в източната част на предаерогаровия площад на Летище София.
  1. Срок на наемане – 5 години от датата на влизане в сила на договора за наем
  2.  Начална тръжна месечна наемна цена: 900 /деветстотин/ EВРО,без ДДС
   1. Консумативни разноски - по показания на измервателни уреди;
   2. Комунални разноски:  - 131 /сто тридесет и едно/ ЕВРО месечно, без ДДС
   3. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС
 2. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:
  1. Няма задължения към държавата;
  2. Няма неуредени парични задължения към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;
  3. Не е в производство по несъстоятелност и ликвидация;
  4. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД;
 3. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е от 10.00 часа на деня, следващ 30-тия ден от публикуването на поканата за този търг. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.
 4. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на Наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаване” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на Наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца.
 5. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.
 

За допълнителна информация

937 2804
937 2822

ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИ "Труд" и  "24 часа" на 28.10.2014 година