14
Nov

До всички заинтересовани лица

14/11/2019

ПОКАНА

За събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Спешен авариен ремонт на асфалтобетоновата настилка на ПИК в зоната на странични лампи от наземното осветление №45 и №46“