13
Aug

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Покана за събиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

 “Изрязване на храстовидна растителност и дървета в коритото на река Искър,

на площи до оградата на летище София, югоизточно от моста и в района на разтоварището към

ГСМ, товарене на изрязаните храсти и дървета и извозване им на определени от Столична община разтоварища”