07
Aug

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

07/08/2019

00533-2019-0024

На 19.08.2019 г. (понеделник) от 14:00 часа в заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 1, Терминал 1, Заминаващи пътници, административен етаж 2, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура (публично състезание) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР съгласно работен проект за ремонт на пътека за рулиране „S“ на летище София“.

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Съобщение към поръчка: