17
Jul

ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ по Търг за предоставяне под наем на “ Офис за извършване на рент-а-кар услуги” с реф. №0A43.2 , намиращ се в обществена зона, ниво „0”, салон „Пристигане” на Терминал 2 на Летище София, обявен със Заповед №З-465/10.06.2019 г.

                                    „  Л   Е   Т   И   Щ   Е     С   О   Ф   И   Я  “     Е   А   Д

 

З   А   П   О   В   Е   Д

 

№ З - 594 oт 17.07.2019 година

 

На основание чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и въз основа на представените ми протоколи /Протокол за регистрация на предложенията от 16.07.2019 г.; Протокол за допускане и недопускане до участие в класирането от 16.07.2019 г.; Протокол за оповестяване на предложените цени от 16.07.2019 г.; Протокол за класиране на ценовите оферти от 16.07.2019 г.; Протокол за закриване на търга от 16.07.2019 г./, отразяващи работата на комисията, във връзка с провеждане на тръжна процедура, открита със Заповед № З-465 от 10.06.2019 г. за предоставяне под наем на имот – публична държавна собственост, представляващ “Офис за извършване на рент-а-кар услуги” с реф. №0A43.2, намиращ се в обществена зона, ниво „0”, салон „Пристигане” на Терминал 2, с площ от 4,5 кв.м, оповестена на 13.06.2019 г. с покана във вестник „24 часа”, във вестник „Труд”, на електронната страницата на „Летище София” ЕАД и в отдел „Деловодство” на „Летище София” ЕАД,

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  :

I.           Определям за наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в обществена зона на Терминал 2, ниво „0”, в салон „Пристигане” на Летище София, с референтен №0A43.2, с площ 4,5 кв.м и предназначение на ползване: “Офис за извършване на рент-а-кар услуги”, участника „Супер Спорт” ЕООД, подал оферта с вх. № 100-13858 от 16.07.2019 г., с предложена месечна наемна цена в размер на 10% /десет процента/ от оборота на продажбите, извършени в обекта, но не по-малко от минималната месечна наемна цена в размер на 3600 (три хиляди и шестстотин) евро без ДДС и при всички останали условия, съгласно Заповед № З-465 от 10.06.2019 г. за откриване на тръжната процедура.

IІ.        Участникът в търга, с получаването на настоящата заповед, да се счита за уведомен, съгласно чл. 55, ал.2 от ППЗДС.

III.       Участникът, определен за наемател, съгласно т. I тук по-горе, с уведомяването му по предходната т. II, да се счита поканен за сключването на договор за наем, в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед.

IV.       Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административно- процесуалния кодекс, пред Административен съд София-град, в 14-дневен срок от съобщаването.

Настоящата заповед да бъде съобщена на всички участници в търга, по реда на Административнопроцесуалния кодекс и да бъде обявена на видно място, достъпно до всички заинтересовани лица, в сградата на „Летище София” ЕАД, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 - „Заминаващи” и на електронната страница на „Летище София” ЕАД.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/п/

Владимир Рапонджиев