03
Jul

До всички заинтересовани лица

03/07/2019

"Летище София" ЕАД в качеството си на Възложител, на основание вътрешните правила за планиране, възлагане и контрол на обществени, смесени и частни поръчки, отправя покана за представяне на оферта по обществена поръчка с предмет " Ремонт на асфалтобетоновата настилка на постоянна червена пътека на "ВИП А" на летище София"