06
Jun

Търг за отдаване под наем на офис №РА01 за таксиметрови услуги на Терминал 1

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед №З-445 от 04.06.2019 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

 1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на имот-публична държавна собственост: ОФИС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ с реф. № РА01 и ТАКСИМЕТРОВИ СТОЯНКИ „С“ и „D“.
 2. Описание на обектите, срок на наемане и начална  тръжна цена:
  1. Местоположение и площ: помещение №РА01  се намира на Летище София в сградата на Терминал 1, обществена зона на салон “Пристигане” и е с площ от 7,4 кв.м. Таксиметрови стоянки „С“ и „D“ състоящи се от по пет броя паркоместа се намират  до западен вход/изход на сграда „Пристигане“ на Терминал 1.
  2. Срок на наемане         - 3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем (от датата на Акта на заемане); НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати предсрочно действието на договора за наем при влизане в сила на договор за концесия на Летище София.
  3. Начална тръжна месечна наемна цена:

 Офис за таксиметрови услуги №РА01 ведно с две таксиметрови стоянки „С“ и „D“, в размер на 3250 /три хиляди двеста и петдесет/ евро, без ДДС;

 1. Консумативни разноски - 36 евро месечно, без ДДС.
 2. Комунални разноски    -  28 евро месечно, без ДДС.
 3. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.
 1. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

3.1. Притежава регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници;

3.2. Има опит в таксиметровата дейност минимум 5 /пет/ години;

3.3. Разполага с поне 500 /петстотин/ броя автомобили, притежаващи разрешение за таксиметров превоз на пътници на територията на Столична община и които автомобили не  са по-стари от 7 /седем/ години, считано от датата на първата им регистрация;

3.4. Автомобилите на търговеца трябва да са минимум среден клас, еднородни по съществени технически характеристики, като не по-малко от 500 /петстотин/ броя от тях да са със свободна вместимост на багажния отсек минимум 650 /шестстотин и петдесет/ литра;

3.5. Всички автомобили да имат сключени застраховки Гражданска отговорност и злополука на лицата в МПС и Каско;

3.6. Притежава разрешение за осъществяване на електронни съобщения;

3.7. Да има въведена в експлоатация Автоматизирана диспечерска система /ADS/, базирана на GPS позициониране;

3.8. Търговецът да притежава валиден сертификат по ISO 9001 за услугата – извършване на таксиметров превоз;

3.9. Няма задължения към държавата в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;

3.10 Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;

3.11. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД;

3.12. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

 4.         Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната тръжна месечна наемна цена за обекта, а именно  3250/три хиляди двеста и петдесет/ Евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга. Депозитът се внася в левовата равностойност по фиксинга на БНБ за деня на вноската по банкова сметка в лева: IBAN № BG80 UBBS 8423 1010 9729 11, BIC: UBBSBGSF при “ОББ” АД София.

5. Начин на плащане: Плащането на месечната наемна цена и разноските за ползването на обекта се извършва в срок до 15 число на всеки месец за същия.

6. Обзпечение по договора за наем: По избор на Наемателя – банкова гаранция или неолихвяем паричен депозит за тройния размер на наемната цена и разноските за ползването, с ДДС.

7. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 10.07.2019 г.

8. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от деня на публикуване на поканата за този търг включително, в управлението на Наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от удостоверение за актуално правно състояние на търговеца или ЕИК по чл.23 от ЗТР. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

9. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в два национални  ежедневника, на електронната страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2824.