09
May

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

За представяне на оферта за поръчка с предмет: Абонаментно обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за система за пожароизвестяване , инсталирана на територията ГСМ към Летище София ЕАД