18
Mar

До всички заинтересовани лица

Покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строително-ремонтни работи на част от фасадата на ниво 0.00, терминал 2 на Летище София"