12
Mar

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Покана за събиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Абонаментно обслужване на дизел агрегати и устройства за автоматично включване на резервата (АВР), инсталирани на територията на „Летище София“ ЕАД.