26
Feb

ПУБЛИКУВАН ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО

26/02/2019

Публикуван договор с приложения към него, по обществена поръчка с предмет„Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на „Летище София” ЕАД за финансовата 2018 година”.

Съобщение към поръчка: