26
Feb

застраховка-трудова-злополука-2019

26/02/2019

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

Задължителна застраховка "трудова злополука" на работниците  и  служителите на „Летище София” ЕАД, чрез събиране на оферти с обява.  

Срок за получаване на оферти – 07 март 2019 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти – 08 март 2019 г., 11:00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.