18
Feb

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на основание Заповед № З-141 от 13.02.2019 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

  1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на РЕАЛНО ОБОСОБЕНА ЗОНА реф. №СА02, с предназначение на ползване „ОБМЯНА НА ВАЛУТА И ПЛАЩАНЕ НА БИТОВИ СМЕТКИ”
  2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:

2.1. Местоположение и площ: Реално обособена зона с реф. №.СА02 се намира в зона за получаване на багаж в салон „Пристигане” на Терминал 1 на Летище София и е с площ 3 /три / кв.м;

2.2. Срок на наемане   - 3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем (от датата на Акта на заемане); НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати предсрочно действието на договора за наем при влизане в сила на договор за концесия на Летище София.

2.3. Начална тръжна месечна наемна цена: В размер на не по-малко от 1 % /един процента/ от оборота, реализиран в обекта за един месец, но не по-малко от минималната наемна цена в размер на 800 /осемстотин/ ЕВРО, без ДДС.

2.4. Консумативни разноски      - 29 /двадесет и девет/ евро месечно, без ДДС;

2.5. Комунални разноски - 11,3 /единадесет евро и тридесет евроцента/ месечно, без ДДС;

2.6. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

3.             Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

3.1. Притежава Удостоверение за вписване в регистъра на лицата, извършващи дейност като обменни бюра.

3.2. Представи документ, удостоверяващ правото да извършва разплащане с битови сметки на територията на Република България.

3.3. Представи доказателства, от които да е видно, че има регистрирани минимум 2 /два/ работещи обекта с дейност: обмяна на валута и плащане на битови сметки.

3.4. Представи доказателства, че има опит през последните три години /2015 г; 2016 г. и 2017 г./, от дейностите: обмяна на валута и разплащане с битови сметки на територията на Република България.

3.5. Докаже търговски опит, не по-малък от една година с автомати за обмяна на валута.

3.6. Представи декларация, че е съгласен за своя сметка да проектира и монтира обект с площ 3 кв.м в реално обособената зона № СА02, който да отговаря на нормативните изисквания към дейността на обменните бюра. Проекта за обекта следва предварително да бъде съгласуван и одобрен от „Летище София“ ЕАД

3.7. Няма задължения към държавата, в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;

3.8. Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;

3.9. Няма неуредени парични задължения към „Летище София“ ЕАД.

3.10. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

4.          Задължения на избрания кандидат (наемател) по пускане в експлоатация на обект с предназначение на ползване „Обмяна на валута и плащане на битови сметки“: НАЕМАТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да обособи в определената зона реф. № СА02 с площ от 3 кв.м обект, който да отговаря на нормативните изисквания за ползването му, съобразно уговореното търговско предназначение, а именно: обмяна на валута и плащане на битови сметки, съгласно Техническите изисквания на Наемодателя, съдържащи се в Заповедта за обявяване на търга, и изпълнен от Наемателя след одобрение от Наемодателя.

            5.         Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната минимална тръжна месечна наемна цена за обекта, а именно 800 евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга. Депозитът се внася в левовата равностойност по фиксинга на БНБ за деня на вноската по банкова сметка в лева: IBAN № BG80 UBBS 8423 1010 9729 11, BIC: UBBSBGSF при “ОББ” АД София.

6. Начин на плащане: Плащането на месечната наемна цена и разноските за ползването на обекта се извършва в срок до 15 число на всеки месец за същия. Плащането на разликата между сумата, изчислена като процент от оборота за един месец и минималната месечна наемна цена, се извършва в срок до 15 число на всеки месец за предходния.

7. Обзпечение по договора за наем: По избор на Наемателя – банкова гаранция или неолихвяем паричен депозит за тройния размер на наемната цена и разноските за ползването, с ДДС.

8. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 21.03.2019 г.

9. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от деня на публикуване на поканата за този търг включително, в управлението на Наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от удостоверение за актуално правно състояние на търговеца или ЕИК по чл.23 от ЗТР. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

10. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в два национални  ежедневника, на електронната страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2824.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИ „24 часа“ и „Труд“ на 18.02.2019 г.