13
Feb

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Покана За представяне на оферти за възлагане на поръчка с предмет: Проектиране и изпълнение на площадков водопровод за обект: „Разтоварище за керосин на „Летище София“ ЕАД в УПИ I-10, кв.16,поземлен имот № 15-531047-31.10.2016 г., идентификатор 07106.1401.10, с Бусманци, район Искър“