11
Feb

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Покана за представяне на оферти за възлагане на  поръчка с предмет:

“Абонаментно обслужване на водогрейни котли, осигуряващи топлоносител за Т2 и Т1 на Летище София”