06
Feb

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № З-107 от 31.01.2019 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение, с предназначение на ползване „ОФИС ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МИТНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ”.

2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:

2.1. Местоположение и площ: Помещението се намира в източната част на предаерогаровия площад на Терминал 1 на Летище София и е с площ 25,15 /двадесет и пет цяло и петнадесет десети/ квадратни метра;

2.2. Срок на наемане3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем, (от датата на Акта на заемане); НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати предсрочно действието на договора за наем при влизане в сила на договор за концесия на Летище София.

2.3. Начална тръжна месечна наемна цена: В размер в размер на 215 /двеста и петнадесет/ евро, без ДДС

2.4.       Консумативни разноски - Наемателят ще заплаща разходите за ел.eнерегия и вода по показания на монтирани от него измервателни уреди

2.5.       Комунални разноски - 66  /шестдесет и шест/  евро месечно, без ДДС;

2.6.       На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

3. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

3.1. Кандидатът трябва да е регистриран като търговец с предмет на дейност – Митническо посредничество и агентство

3.2. Няма задължения към държавата, в това число към Държавното обществено   осигуряване и Здравно осигуряване;

3.3.  Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;

3.4.  Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.

            3.5. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

 

            4.         Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната тръжна месечна наемна цена за обекта, а именно 215 (двеста и петнадесет) евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга. Депозитът се внася в левовата равностойност по фиксинга на БНБ за деня на вноската по банкова сметка в лева: IBAN № BG80 UBBS 8423 1010 9729 11, BIC: UBBSBGSF при “ОББ” АД София.

5. Начин на плащане: Плащането на месечната наемна цена и разноските за ползването на обекта се извършва в срок до 15 число на всеки месец за същия. Плащането на изразходваната ел.енергия и вода се извършва в срок до 20 число на всеки месец за предходния.

6. Обзпечение по договора за наем: По избор на Наемателя – банкова гаранция или неолихвяем паричен депозит за тройния размер на наемната цена и разноските за ползването, с ДДС.

7. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 12.03.2019 г. (дванадесети март две хиляди и деветнадесета година).

8. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от деня публикуване на поканата за този търг включително, в управлението на Наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от удостоверение за актуално правно състояние на търговеца или ЕИК по чл.23 от ЗТР. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

9. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в два национални ежедневника, на електронната страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2824.

Поканата е публикувана на 06.02.2019 г. във вестници „Труд“ и „24 часа“.