08
Jan

Публикуван протокол по обществена поръчка

08/01/2019

Публикуван Протокол № 1/28.12.2018 г. от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит по Международните счетоводни стандарти (МСС) и заверка на годишния финансов отчет на „Летище София” ЕАД за финансовата 2018 година”.

Съобщение към поръчка: