28
Dec

Съобщение относно частна поръчка за извършване на стоков контрол на стоки

28/12/2018

„ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон и във връзка с Покана с изх. № 100-26139/12.12.2018 г. за събиране на оферти за частна поръчка с предмет: „Извършване на стоков контрол на стоките, предназначени за продажба в магазините и на петролните продукти, доставяни на „Летище София” ЕАД”, уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за представяне на оферти се удължава със 7 /седем/ работни дни, считано от деня следващ датата на публикуване на съобщението, а именно - до 17:00 часа на 09.01.2019 г. Отваряне на офертите – 14:00 часа на 10.01.2019г.