23
Nov

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

„Летище София“ ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, удължава срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – ремонтни работи на покриви на Терминал 1 и покрив над нова пожарна „Старт“ на летище София“, както следва:

 

Нов срок за получаване на оферти: 10.12.2018 г. до 17:00 часа

Отваряне на офертите: 11.12.2018 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 1, Терминал 1, Заминаващи пътници, административен етаж 2.

Съобщение към поръчка: