12
Oct

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № З-585 от 08.10.2018 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

 1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на едно помещение, реф. №1B31, с предназначение на ползване „ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
 2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:
  1. Местоположение и площ: Помещение с реф. № 1В31 се намира в гранична зона на ниво „+1”  на Терминал 2 на Летище София и е с площ 50,6 /петдесет цяло и шест десети/ кв.м;
  2. Срок на наемане         - 3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем (от датата на Акта на заемане); НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати предсрочно действието на договора за наем при влизане в сила на договор за концесия на Летище София.
  3. Начална тръжна месечна наемна цена: В размер на не по-малко от 5 % /пет процента/ от оборота на продажбите за един месец, извършени в обекта, но не по-малко от минималната наемна цена в размер на 680 /шестстотин и осемдесет/ ЕВРО, без ДДС.
  4. Консумативни разноски            - 106 /сто и шест/ евро месечно, без ДДС;
  5. Комунални разноски                -  133 /сто тридесет и три/ евро месечно, без ДДС;
  6. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

3.   Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

3.1. Представи доказателства за търговски опит от управлението на един регистриран действащ обект с предмет на дейност – художествена галерия;

3.2. Има приходи от продажби за 2017 година в размер на не по-малко от 90 000 (деветдесет хиляди) лева, съгласно отчета за приходите и разходите за 2017 година;

3.3. Има положителен финансов резултат от продажбите за 2017 година, съгласно годишния финансов отчет;

3.4. Няма задължения към държавата, в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;

3.5. Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;

3.6. Няма неуредени парични задължения към „Летище София“ ЕАД.

3.7. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

4.  Задължения на избрания кандидат (наемател) по пускане на обект „Художествена галерия“ в експлоатация: НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да извърши за своя сметка всички необходими подобрения в обекта, за да може същият да отговаря на нормативните изисквания за ползване, съобразно уговореното търговско предназначение, а именно художествена галерия.

 5.  Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната минимална тръжна месечна наемна цена за обекта, а именно 680 (шестстотин и осемдесет) евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга. Депозитът се внася в левовата равностойност по фиксинга на БНБ за деня на вноската по банкова сметка в лева: IBAN № BG80 UBBS 8423 1010 9729 11, BIC: UBBSBGSF при “ОББ” АД София.

6. Начин на плащане: Плащането на месечната наемна цена и разноските за ползването на обекта се извършва в срок до 15 число на всеки месец за същия. Плащането на разликата между сумата, изчислена като процент от оборота от продажбите за един месец и минималната месечна наемна цена, се извършва в срок до 15 число на всеки месец за предходния.

7. Обзпечение по договора за наем: По избор на Наемателя – банкова гаранция или неолихвяем паричен депозит за тройния размер на наемната цена и разноските за ползването, с ДДС.

8. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 ч. на 12.11.2018г.

9. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от деня на публикуване на поканата за този търг включително, в управлението на Наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от удостоверение за актуално правно състояние на търговеца или ЕИК по чл.23 от ЗТР. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

10. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в два национални  ежедневника, на електронната страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИ „ТРУД“ и „24 часа“ на 12.10.2018 година