11
Oct

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Срокът за подаване на оферти за възлагане на Обществена поръчка с предмет:

„Абонаментно обслужване на Въздушен електропровод „Луна” 20 кV   и мачтов трафопост 400 kVА”  се удължава до 24.10.2018 г.