24
Aug

Протоколи от работата на комисия

Публикувани Протокол № 1/11.07.2018г., Протокол № 2/13.07.2018г. и Протокол № 3 /06.08.2018г.

от работата на комисията за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет

„Доставка на гуми за автомобили и технически средства“