24
Jul

Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя машинно на ПИК – осева линия, както и ръчно изпълнена хоризонтална маркировка при пресичанията на Пътеките за рулиране

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗНОСЕНА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА, ИЗПЪЛНЕНА С ТЕРМОПЛАСТИЧНА БОЯ МАШИННО НА ПИК – ОСЕВА ЛИНИЯ, КАКТО И РЪЧНО ИЗПЪЛНЕНА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА ПРИ ПРЕСИЧАНИЯТА НА ПЪТЕКИТЕ ЗА РУЛИРАНЕ

 

Летище София“ ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя машинно на ПИК – осева линия, както и ръчно изпълнена хоризонтална маркировка при пресичанията на Пътеките за рулиране“

 

Срок за получаване на оферти: 10.08.2018 г. - 17:00 часа

Отваряне на офертите: 13.08.2018 г. – 14:00 часа в Заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 1, Терминал 1 – заминаващи пътници, административен етаж 2.