23
May

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на имот

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Решение № 260 от 26.04.2018 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

 1. ПОВТОРЕН ТЪРГ с тайно наддаване за предоставяне под наем на имот – дружествена собственост, намиращ се в сградата на хотел „Космос”/Почивен дом - Профилакториум/ в к.к. „Св.Св. Константин и Елена”, гр. Варна, състоящ се от:

  1.1. „Хотелски бар” с 24 места и площ 85 кв.м;

  1.2. „Кухненски блок” с обща площ 323 кв.м, състоящ се от Ресторант с 96 места за хранене на площ от 126 кв.м и тераса към него с 24 места за хранене с площ 61 кв.м  и кухня от 136 кв.м. „Хотелски Бар” и „Кухненски блок”

 2. Помещенията, предмет на настоящия търг СЕ ОТДАВАТ ПОД НАЕМ ЗАЕДНО НА ЕДИН НАЕМАТЕЛ. Хотел „Космос“ е отворен за посетители за период от 4 месеца годишно - от месец юни до месец септември, през останалите месеци от годината хотелът не работи.
 3. Срок на наемане        - 3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем (от датата на Акта на заемане). НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати предсрочно действието на договора за наем при влизане в сила на договор за концесия на Летище София.
 4. Начална тръжна месечна наемна цена: В размер на не по-малко от 5 % /пет процента/ от оборота на продажбите за един месец, извършени във всеки един от обектите, но не по-малко от минималната наемна месечна цена за период от 4 месеца, а именно от 01.06. до 30.09. за всяка наемна година в размер, както следва:

  4.1. за обект „Хотелски бар” - 200 /двеста/ евро, без ДДС за период от 01.06. до 30.09. за всяка наемна година. ДДС се начислява допълнително;

  4.2. за обект „Кухненски блок” – 680 /шестстотин и осемдесет/ евро, без ДДС за период от 01.06. до 30.09. за всяка наемна година. ДДС се начислява допълнително;

  4.3. Консумативни разходи - разходите за ел.енергия и вода наемателят ще заплаща по показания на измервателни уреди, монтирани от него и за негова сметка.

  4.4. Комунални разходи - наемателят ще извършва сам и за негова сметка текущата поддръжка на всички технически инсталации и съоръжения в обектите.

  4.5. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

  5. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

  5.1. Представи приложени към предложението си доказателства за търговски опит от оперирането на поне един регистриран търговски обект с предмет на дейност обществено хранене;

  5.2. Има положителен финансов резултат от продажбите за последните две години, а именно 2016 г. и 2017 г., съгласно годишните счетоводни отчети;

  5.3. Няма задължения към държавата, в това число и към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;

  5.4. Не е в открито производство по несъстоятелност и/или ликвидация;

  5.5. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД;

  5.6. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

  6.            Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга равен на 50% от сумата на началната тръжна месечна наемна цена общо за двата обекта, а именно 440 /четиристотин и четиридесет/ евро общо. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга.

  7. Начин на плащане: Плащането на минималната месечна наемна цена се извършва в срок до 15 число на всеки месец за същия в периода месец юни - месец . Плащането на разликата между сумата, изчислена като процент от оборота от продажбите за един месец и минималната месечна наемна цена, се извършва в срок до 15 число на всеки месец за предходния. Плащането на изразходваната ел.енергия и вода се извършва в срок до 20 число на всеки месец за предходния.

  8. Обзпечение по договора за наем: По избор на Наемателя – банкова гаранция или неолихвяем паричен депозит за тройния размер на наемната цена и разноските за ползването, с ДДС.

  9. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА Е В 10.00 ЧАСА НА 12.06.2018 Г.

  10. Тръжната документация може да се получи в срок до 10 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

  11. Подаването на пликовете със заявленията за участие и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

  Настоящата покана е отправена по реда на чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2824.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИК „24 часа“ на 23.05.2018 година.