16
May

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на “Две реално обособени зони за инсталиране на АТМ устройства с референции АТМ1 и АТМ2 (БАНКОМАТИ)”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № З-282 от 08.05.2018 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на имоти публична собственост, както следва:

1. Предмет на търга: две реално обособени зони от Терминал 2 - ATM1 и ATM2 за инсталиране на АТМ устройство (банкомат)

2. Описание на обектите, срок на наемане и начални  тръжни цени:

2.1. Местоположение и площ: Две реално обособени зони в обществената зона ниво “0”, на Терминал 2 на Летище София,

                  АТМ1 – Салон „Пристигащи”, до вратата на помещение „Рекламация багажи” и в непосредствена близост до плъзгащи се врати, от които излизат пристигащите пътници от салона за получаване на багажи.

                  АТМ2 – Централната част на обществената зона между салони „Заминаващи” и „Пристигащи” до група асансьори, обслужващи обществения паркинг, до машината за самотаксуване на паркинг-таксите. Всяка от двете зоните за инсталиране на АТМ устройства е с площ от 0.65 кв.м;

2.2. Срок на наемане3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем, (от датата на Акта на заемане на обекта); НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати предсрочно действието на договора за наем при влизане в сила на договор за концесия на Летище София.

2.3. Начална тръжна месечна наемна цена за всяка една зона АТМ1 и АТМ2  в резмер на  950 /деветстотин и петдесет / евро, без ДДС;

2.4.Консумативни разноски – 15 /петнадесет/ Евро месечно, без ДДС за всяка една от зоните;

2.5.Комунални разноски - 2 /две/ Евро месечно, без ДДС за всяка една от зоните;

2.6. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

3. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

3.1. Притежава лиценз, издаден от Българската Народна Банка /БНБ/ за извършване на банкова дейност, като представи доказателства, че АТМ устройствата, които възнамерява да инсталира ще предлагат следния минимален набор от услуги: теглене на пари в брой; проверка на салдо по сметка и плащане на сметки.

3.2        Няма задължения към държавата в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;

3.3        Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност

3.4        Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.

      3.5.       Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

4.         Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната тръжна месечна наемна цена за всяка една от зоните, а именно 950 (деветстотин и петдесет) евро. Кандидат, който има намерение да наеме повече от един обект, дължи депозит съобразно техния брой. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга.

5. Начин на плащане: Плащането на месечната наемна цена и разноските за ползването на обекта се извършва в срок до 15 число на всеки месец за същия.

6. Обзпечение по договора за наем: По избор на Наемателя – банкова гаранция или неолихвяем паричен депозит за тройния размер на наемната цена и разноските за ползването, с ДДС.

7. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 25.06.2018 г.

8. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

9. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в два национални ежедневника, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2824.  

 

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИ „24 часа“ и „Труд“ на 16.05.2018 г.