03
Apr

Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

 „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталирани на Терминал 1 и 2 и склад за счетоводни материали, складове № 1 и № 2 на БВТ и ВИП А, за срок от 12 (дванадесет) месеца, чрез събиране на оферти с обява.

Срок за получаване на оферти – 13.04.2018 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 16.04.2018 г., 10.00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.