26
Feb

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на “Работнически бюфет №3”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

 

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № З-125 от 21.02.2018 година на Изпълнителния директор на дружеството

 

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на “Работнически бюфет №3” разположен в Терминал 1 на Летище София, в приземния етаж на салон “Пристигащи”, охраняема зона, с обща площ от 54 кв.м, включваща 32 кв.м търговска площ и 22 кв.м. сервизни и складови помещения.

1.1. Срок на наемане – 3 години от датата на влизане в сила на договора за наем (от датата на Акта на заемане на обекта. Освен предвиденото в чл.20 от Общите условия на Договора за наем, същият може да бъде прекратен предсрочно от Наемодателя при влизане в сила на договор за концесия на Летище София.

1.2. Начална тръжна месечна наемна цена: не по-малко от 10% процента от оборота на продажбите за един месец, извършени в обекта, но не по-малко от минималната цена в размер на 700 /седемстотин/ евро, без ДДС.

1.3.       консумативните разходи за ток и вода наемателят ще заплаща по показания на измервателни уреди, а за отопление, вентилация и климатизация – 82 /осемдесет и две/ евро месечно, без ДДС.

1.4.       комунални разходи: 54 /петдесет и четири/ евро месечно, без ДДС;

1.5. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

2. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

2.1. Представи приложени към предложението си доказателства за успешен търговски опит от оперирането на поне един регистриран търговски обект с предмет на дейност обществено хранене.

2.2. Представи доказателства, че разполага с кухня за приготвяне на топла храна, от която ще зарежда обект „Работнически бюфет №3”.

2.3. Няма задължения към държавата в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;

2.4. Не е в открито производство по несъстоятелност и/или ликвидация;

            2.5. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД;

3. Участникът се отстранява и не се разглежда ценовото му предложение, когато:

3.1.  Не отговаря на някои от условията, посочени в заповедта и документацията;

3.2.  Не е представил някой от документите изисквани в заповедта и документацията;

3.3.  Представен е документ със следните недостатъци:

а) нечетлив;

б) с множество неудостоверени от автора добавки и прибавки;

в) офертата на участника не е подписана или е подписана от лице без представителна власт;

3.4. Търговец, свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

4.         Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната минимална тръжна месечна наемна цена за обекта, а именно 700 (седемстотин) евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга.

5. Начин на плащане: Плащането на месечната наемна цена и разноските за ползването на обекта се извършва в срок до 15 число на всеки месец за същия. Плащането на разликата между сумата, изчислена като процент от оборота от продажбите за един месец и минималната месечна наемна цена, се извършва в срок до 15 число на всеки месец за предходния. Плащането на изразходваната ел.енергия и вода се извършва в срок до 20 число на всеки месец за предходния.

6. Обзпечение по договора за наем: По избор на Наемателя – банкова гаранция или неолихвяем паричен депозит за тройния размер на наемната цена и разноските за ползването, с ДДС.

7. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 29.03.2018 г.

8. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от деня на публикуване на поканата за този търг включително в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

7. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в два национални  ежедневника, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2824.

 

 

 

ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ в-к „24 часа“ и в-к „Труд“ НА 26.02.2018 година