21
Feb

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

 

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № З-119 от 19.02.2018 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на “две зони за инсталиране на автомати за продажба на билети на градския транспорт” в терминал 1 и терминал 2”

2. Описание на обекта, срок на наемане и начална тръжна цена

2.1. Местоположение и площ Всяка от двете зони за инсталиране на автомати за продажба на билети за градския транспорт е с площ от 1 /един/ кв.м и се намира в обществените зони на салони  „Пристигащи” в Терминал 1 и Терминал 2.

2.2. Срок на наемане – 3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем /от датата на Акта на заемане на обекта/;

2.3. Начални тръжни месечни наемни цени:

2.3.1. За зоната в обществена зона на салон „Пристигащи” в Терминал 1 -  в размер на 30 /тридесет/ евро, без ДДС. ДДС се начислява допълнително;

2.3.2. За зоната в обществена зона на салон „Пристигащи” в Терминал 2 -  в размер на 50 /петдесет/ евро, без ДДС. ДДС се начислява допълнително;

2.4. Консумативни разноски – 11 /единадесет/ Евро месечно, без ДДС за всяка една от зоните;

2.5. Комунални разноски - 4 /четири/ Евро месечно, без ДДС за всяка една от зоните;

2.6. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

2.     Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

3.1.       Притежава изключителни права за издаване, зареждане и продажба на превозни документи за пътуване с обществения транспорт в Столична Община;

3.2.       Няма задължения към държавата, в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;

3.3.       Не е в производство по несъстоятелност;

3.4.       Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.

4.         Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната тръжна месечна наемна цена за всеки един от обектите, а именно:

            4.1. За зоната в обществена зона на салон „Пристигащи” в Терминал 1 - в размер на 30 /тридесет/ евро.

4.2.. За зоната в обществена зона на салон „Пристигащи” в Терминал 2 - в размер на 50 /петдесет/ евро.

Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” ЕАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга.

5. Начин наплащане: Плащането на месечната наемна цена и разноските за ползването на обекта се извършва в срок до 15 число на всеки месец за същия.

6. Обезпечение на договора за наем: По избор на Наемателя – банкова гаранция или неолихвяем паричен депозит за тройния размер на наемната цена и разноските за ползването, с ДДС.

7. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 27.03.2018 г. /двадесет и седми март две хиляди и осемнадесета година/

8. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

9. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в два национални ежедневника, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2824.

 

ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ в-к „24 часа“ и в-к „Труд“ НА 21.02.2018 година