11
Dec

До всички заинтересовани

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 680 от 07.12.2017 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на 39 реално обособени зони за инсталиране на вендинг машини за топли и студени напитки и пакетирани хранителни стоки, групирани в два обекта, а именно:

1.1. ОБЕКТ І - 19 броя реално обособени зони за инсталиране на вендинг машини за топли и студени напитки и пакетирани хранителни стоки, всяка с площ от по 1 кв.м, намиращи се в служебни зони на територията на летище София, до които достъп имат само работници и служители;

1.2.  ОБЕКТ ІІ - 20 броя реално обособени зони за инсталиране на вендинг машини за топли и студени напитки и пакетирани хранителни стоки, всяка с площ от по 1 кв.м, намиращи се в обществени и гранични зони, до които достъп имат пътници.

 

2. Срок на наемане и начални  тръжни цени:

2.2. Срок на наемане3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем /от датата на Акта на заемане на обекта/;

2.3. Начална тръжна месечна наемна цена - общо за всички 39 броя зони за инсталиране на вендинг машини в размер на 10% от оборота на продажбите, извършени чрез 39-те машини общо за един месец, но не по-малко от 5 180 /пет хиляди сто и осемдесет/ евро, без ДДС;

2.4.         Месечни разноски във връзка с ползването:

2.4.1. За ОБЕКТ I – общо 19 зони за вендинг машини, от които 14 броя за кафе и топли напитки и 5 броя за студени напитки и пакетирани храни:

2.4.1.1. Консумативни разходи – 345,87 евро, без ДДС.

2.4.1.2. Комунални разходи         – 71,25 евро, без ДДС.

2.4.2. За ОБЕКТ II – общо 20 зони за вендинг машини, от които 11 броя за кафе и топли напитки и 9 броя за студени напитки и пакетирани храни:

2.4.2.1. Консумативни разходи – 406,39 евро, без ДДС.

2.4.2.2. Комунални разходи         – 75 евро, без ДДС.

2.5. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

 

3. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

3.1. Има регистриран общ оборот за последните две години – 2015 г. и 2016 г. от дейността: продажби чрез вендинг машини, в размер на не по-малко от 4 000 000 лева, съгласно отчети за приходите и разходите за съответните години.

3.2. Представи доказателства, че ще извършва дейността с необходимия брой и вид нови вендинг машини.

3.3. Представи сертификат от производителя и/или други документи, доказващи че вендинг машините отговарят на стандартите за качество и безопасност, съгласно българското законодателство;

3.4. Представи доказателства, че през последните 3 /три/ години (2015 г.; 2016 г. и 2017 г.) е извършвал дейност, съгласно предмета на търга, най-малко на 3 /три/ обекта, като в един от обектите е имал инсталирани не по-малко от 60 броя вендинг машини за продажба на топли и студени напитки и пакетирани хранителни стоки.

3.5. Няма задължения към държавата в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;

3.6. Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;

3.7. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.

3.8. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

 

4.         Размер и условия на депозита за участие:

Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната минимална тръжна месечна наемна цена за зоните, а именно: 5 180 евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга.

5. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 11.01.2018 г. (единадесети януари две хиляди и осемнадесета година).

6. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

7. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в два национални ежедневника, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

заповед

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2824.

 

ПОКАНАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИ „24 часа“ и „Труд“ на 11.12.2017 година.