27
Nov

Протоколи от работата на комисия

Публикувани Протокол № 1/12.09.2017г., Протокол № 2/20.09.2017 г.,  Протокол № 3/08.11.2017 г. и Протокол № 4/21.11.2017г. от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 8 броя нови инвенторни климатични агрегати (тип „таванни касети“), обслужващи пътническите ръкави на Терминал 2”.

Съобщение към поръчка: