27
Oct

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

 

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД 

на основание Заповед № 582 от 24.10.2017 г. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на търговски обект с предназначение – „АПТЕКА или ДРОГЕРИЯ“ и реф.№ 0С14.

2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:

2.1. Местоположение и площ: обществената зона на Терминал 2, ниво “0”, салон “Пристигане” с площ от 56,83 кв.м

2.2. Срок на наемане3 /три/ години от датата на влизане в сила на договора за наем /от датата на Акта на заемане на обекта/;

2.3. Начална тръжна месечна наемна цена: В размер на не по-малко от 10% /десет процента/ от оборота на продажбите за един месец, извършени в обекта, но не по-малко от минималната наемна цена в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ евро, без ДДС

2.4. Консумативни разноски –125 евро месечно, без ДДС;

2.5. Комунални разноски - 96 евро месечно, без ДДС;

2.6. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

3. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

3.1. Представи приложени към предложението си доказателства за търговски опит от двегодишни продажби от минимум един регистриран негов действащ обект с предмет на дейност – Аптека или Дрогерия;

3.2. Няма задължения към държавата в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;

3.3. Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;

3.4. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.

3.5. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

4.         Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната минимална тръжна месечна наемна цена, а именно 2500 (две хиляди  и петстотин) евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга.

5. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 28.11.2017 г. (Двадесет и осми ноември две хиляди и седемнадесета година)

6. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

7. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в два национални ежедневника, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2824.

Поканата е публикувана във вестници „24 часа“ и „Труд“ на 27.10.2017 година.