13
Oct

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПОРЪЧКА

Във връзка с публикувана обява с изх. № З-386/30.06.2016г., за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява по реда на Част пета „Възлагане на обществени поръчки на ниска стойност“ и Глава двадесет и шеста „Събиране на оферти с обява“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на въздушни филтри (касетъчни и джобни) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 и ВИП -А“,  Информация до АОП с изх. № 100-12976/30.06.2017, публикувана в РОП на АОП под ID № 9065790 и Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти  с изх. № 100-14589/24.07.2017, публикувана под ID № 9066552.

Съобщение към поръчка: