12
Sep

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, „Летище София“ ЕАД събира оферти за ремонт на два броя резервоари, предназначени за съхранение на антиобледенителна течност за ВС.

1. Общи условия:   

1.1. Предмет на поръчката: Ремонт на два броя по 50 m3 резервоара за антиобледенителна течност с номера 14 и 15, съгласно приложеното към тази покана Техническо задание и отговарящ на посочените в него изисквания.

1.2.   Обхват на поръчката: Кандидатът за изпълнител на поръчката трябва да направи предложение за цялостното й изпълнение, съгласно Техническото задание.

2. Изисквания към предложенията:

2.1.  Предложението да съдържа:

- Обща цена за цялостното изпълнение на поръчката, която да включва всички негови разходи за цялостно изпълнение на поръчката;

- Срок за цялостното изпълнение на поръчката.

2.2.  Към предложението кандидатът задължително трябва да представи протокол за извършен предварителен оглед на обекта. Извършването на оглед на място е задължително условие за да бъде разгледана офертата.

2.3. Пропуските за достъп до охраняемата зона на Летище София, необходими за извършване на предварителния оглед и за изпълнение на настоящата поръчка се заплащат от Изпълнителя.

2.4. Гаранционният срок за вложените материали и всички ремонтно-монтажни дейности да е минимум 24 месеца от датата на приемо-предавателния протокол, с който се удостоверява, че поръчката е изпълнена /т.3.2./.

3. Други условия:

3.1. Място на изпълнение – Летище София, дирекция „Транспорт и ГСМ”, Складово стопанство към отдел „ГСМ”.

3.2. Приемането на изпълнението на поръчката се извършва с подписване на приемо-предавателен протокол, подписан без забележки, който удостоверява пускането в експлотация с проведени експлоатационни проби на двата резервоара, след направения им ремонт.

3.3. Начин на плащане – 100% след изпълнена доставка, което се удоставерява с подписан приемо-предавателен протокол без забележки /т.3.2./ и представена оригинална данъчна фактура.

Срокът за подаване на оферти е до 17: 00ч. на седмия работен ден от публикуване на настоящата покана в сайта на Летище София.

Офертите се изпращат по факс: 02 945 90 51 и се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД.