31
Aug

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на - Обектите: “Приемен пункт за химическо чистене с реф. №0Н29”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

 

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

 

на основание Заповед № 473 от 25.08. 2017 г. на Изпълнителния директор на дружеството

 

О Б Я В Я В А

 

 1. Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на помещение,с предназначение на ползване ПРИЕМЕН ПУНКТ ЗА ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ“ с референтен № 0Н29.
 2. Описание на обекта, срок на наемане и начална  тръжна цена:
  1.  Местоположение: Помещение № 0Н29 се намира в служебна зона на ниво „0” на Терминал 2 и е с обща площ от 6,4 кв.м;
  2. Срок на наемане        - 1 /една/ година от датата на влизане в сила на договора за наем (от датата на Акта на заемане);
  3. Начална тръжна месечна наемна цена: не по-малко от 10% /десет процента/ от реализирания оборот в обекта за един месец, но не по-малко от минималната наемна цена в размер на 100 /сто / евро, без ДДС.
  4. Консумативни разноски           - 21 /двадесет и едно / евро месечно, без ДДС;
  5. Комунални разноски               -  24 /двадесет и четири / евро месечно, без ДДС;
  6. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

3.            Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

3.1.      Притежава собствено оборудвано ателие за химическо чистене. Кандидатът следва да разполага със собствено или наето помещение, за срок не по къс от този по настоящия търг, действащо като ателие за химическо чистене, което да е регистрирано като търговски обект в съответната община по местонахождението му.

3.2. Няма задължения към държавата, в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване;

3.3. Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;

3.4. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД.

3.5. Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ.

4.         Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната минимална тръжна месечна наемна цена за обекта, а именно 100 (сто) евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга.

5. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 03.10.2017 г.

6. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

7. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в два национални ежедневника, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2803.

 

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИ „24 часа“ и „Труд“ на 31.08.2017 г.