20
Jul

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за извършване на калибровка и издаване на свидетелство на:

            Разходомер - SATAM, тип  ZC1780/80H, Qmin, 120 l/min, Qmax 1200 l/min

1. Изисквания към предложението:

1.1. Кандидатите да притежават акредитация от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС  EN ISO/IEC 17025.

1.2. Измерването да бъде извършено в 5 точки при зададен разход:  

            - 400 l/min;

            - 600 l/min;

            - 800 l/min;

- 1000 l/min;

- 1200 l/min.

1.3. Работната течност е Jet A-1.

2. Други изисквания:

2.1. Срокът за подаване на оферти е до 17:00ч. на 27. 07. 2017 г. Офертите да се изпращат по факс: 02 945 90 51 и се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД.

2.2. Място за изпълнение: Летище София, отдел „ГСМ”, дирекция „Т и ГСМ”.

2.3. Краен срок за извършване на калибровката:  10.09.2017 г.

2.4. Начин на плащане – 100% след извършване на измерването и издаване на свидетелство за калибриране, и представена оригинална данъчна фактура.