07
Jun

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ

“ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

на основание Заповед № 331/02.06.2017г.. на Изпълнителния директор на дружеството

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на имоти публична собственост, а именно:

 1. Предмет на търга: Две самостоятелно обособени помещения “СКЛАД № 4” и “СКЛАД № 5”, предназначен за складиране на товари, превозвани от/до летище София, подходящ за карго или спедиторска дейност на наемателя.
  1. Местоположение и площ: Помещенията се намират в източната част на предаерогаровия площад на Терминал 1, в близост до карго-зоната на Летище София. Всеки от складовете е с площ от по 240 кв.м.
  2. Срок на наемане – 1 /една/ година от датата на влизане в сила на договора за наем, (от датата на Акта на заемане на обекта);
  3. Начална тръжна месечна наемна цена: За всеки един от обектите Склад №4 и Склад №5 в размер на  1200 /хиляда и двеста/ евро, без ДДС;
  4. Консумативни разноски              - по показания на измервателни уреди;
  5. Комунални разноски:                  - по 90 /деветдесет/ евро месечно, без ДДС за всеки един от обектите
  6. На всички дължими суми допълнително се начислява ДДС.

2. Специални изисквания към участниците: на оценка се подлага предложението на търговец, който:

2.1. Няма задължения към държавата, в това число към Държавното обществено осигуряване и Здравно осигуряване

2.2. Не е в производство по ликвидация и несъстоятелност;

2.3. Няма неуредени парични задължения към „Летище София” ЕАД;

2.4.Не е свързано лице с друг участник в търга, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ;

3.         Размер и условия на депозита за участие: Размерът на депозита за участие в търга е равен на началната тръжна месечна наемна цена за всеки един от обектите, а именно по 1200 (хиляда и двеста) евро. Сумата трябва да е внесена в касата на “Летище София” EАД или да е постъпила по банковата му сметка към деня, предхождащ деня на провеждането на търга.

4. Търгът ще се проведе в заседателна зала на Наемодателя, която се намира в управлението на “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на долупосочения адрес. Първото заседание на комисията за провеждане на търга е в 10.00 часа на 07.07.2017 г. (седми юли две хиляди и седемнадесета година).

5. Тръжната документация може да се получи в срок до 15 дни от публикуване на поканата за този търг в управлението на наемодателя, “ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД на адрес: София, 1540, Аерогара София, бул. “Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, салон “Заминаващи” – Административен етаж, служба “Деловодство”, срещу невъзстановимата сума от 100 /сто/ лева, внесена в касата на наемодателя и срещу документ за самоличност на явилия се представител на търговеца и фотокопие от решение за съдебна регистрация или удостоверение за актуално правно състояние на търговеца. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.

6. Подаването на пликовете с офертите и приложените към тях изискуеми документи се извършва до 09,45 часа в деня, обявен за провеждане на търга, след регистрация на офертите в деловодния регистър на дружеството.

Настоящата покана е публикувана по реда на чл.44 от ППЗДС, а имено: в 2/ два/ национални ежедневника, на интернет страницата на „Летище София” ЕАД – www.sofia-airport.bg и обявена в служба „Деловодство” на дружеството.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 02/937 2810; 02/937 2803.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИЦИ „24 часа“ и „България Днес“  на 07.06.2017 г.