23
May

До всички заинтересовани лица

Покана за събиране на оферти за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет: " Извършване на геодезическо  заснемане на обект " Мълниезащитни и заземителни уредби на летище София", Подобект 2 - "Резервоари за горива ГСМ" и получаване на удостоверение по чл.54а, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.