22
May

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на по-долу изброените резервни части за:

сметометачна машина Bucher City Cat, тип СС 2020, вътр. перонен №239,

Шаси: TEB50CC2058135410, тип мотор: VM64B / 4

1.1. Уплътнение бункер СС2020 – 1 бр.;

1.2. Амортисьор газов за врата - 2 бр.

1.3. Хидравличен цилиндър за вдигане на коша - 2 бр.;

1.4. Ограничителен тампон /четка/ – 1 бр.;

1.5. Хидравлични маркучи – 2 бр.

2. Изисквания към предложенията:

2.1. Кандидатите могат да предлагат оригинални части, като вложените от завода-производител на съответното средство или еквивалентни.

2.2. В случай, че кандидатът предлага еквивалентни части, се представя декларация, удостоверяваща съответствието им със съществуващите спецификации или стандарти.

2.3. В случай, че доставените части при фактическото влагане в техническото средство покажат несъвместимост с него, независимо от причините за това, Изпълнителят е длъжен да достави нови съвместими части.

2.4. Декларация за произход, удостоверяваща, че всяка доставена част ще е от държава на Европейския съюз или от държавата, производител на машината.

2.5. Декларация от производителите или от кандидата, че качеството на частите съответства на изискванията на CEN, ISO или еквивалент.

2.6. Доставените резервни части, да отговарят на следните изисквания:

- нерециклирани;

- нови, неупотребявани от деня на производство до деня на доставката;

- свободни от права на трети лица върху вещта.

2.7. Всяка доставена част да бъде подходящо опакована, с цел недопускане на транспортни дефекти и на опаковката ще бъдат указани - име на производителя и каталожен номер.

2.8. Кандидатите по тази поръчка трябва да извършат демонтаж, монтаж и да предложат гаранционен срок за доставените резервни части.

3. Други изисквания:

3.1. Срокът за подаване на оферти е до 17:00ч. на 29. 05. 2017 г. Офертите се изпращат по факс: 02 945 90 51 и се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД.

3.2. Място за изпълнение на доставката: Летище София, отдел „Автосервиз”, дирекция „Т и ГСМ”.

3.3. В предложенията да бъде посочван срок за изпълнение на доставката.

3.4. Начин на плащане – 100% след изпълнена доставка и монтаж, което се удостоверява с подписан приемо-предавателен протокол, без забележки и представена оригинална данъчна фактура.