21
Apr

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПОРЪЧКА

Във връзка с публикувана обява с изх. № 90/07.02.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминали 1 и 2 на летище София”, се прекратява възлагането на горецитираната поръчка, на основание чл. 193 от ЗОП

Съобщение към поръчка: