13
Mar

Удължаване на срока за получаване на писмено предложение за доставка на резервни части

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на  по-долу изброените резервни части за:

Тоалетен автомобил Мерцедес, вътр. перонен №186,

шаси №WDB9700231K919073, мотор №90441600387933

20DMV.BR4 кран налягане Braukmann 2БР.

20DAA.D2 пневматичен кран AP2 D 2 БР.

Куплунг, 1”, за тоалетен автомобил - 5 БР.

Гъвкав маркуч, син, 15 фута (около 4,57 м) - 2 БР.

1. Изисквания към предложенията:

1.1. Кандидатите могат да предлагат оригинални части, като вложените от завода-производител на съответното средство или еквивалентни;

1.2. В случай, че кандидатът предлага еквивалентни части, се представя декларация, удостоверяваща съответствието им със съществуващите спецификации или стандарти.

1.3. В случай, че доставените части при фактическото влагане в техническото средство покажат несъвместимост с него, независимо от причините за това, Изпълнителят е длъжен да достави нови съвместими части;

1.4. Кандидатите трябва да предоставят референции от три международни летища от държави членки на Европейския съюз, на които участникът/производителят е доставял резервни части, предназначени за специална летищна техника през последните три години;

1.5. Декларация за произход, удостоверяваща, че всяка доставена част ще е от държава на Европейския съюз или от държавата, производител на машината;

1.6. Декларация от производителите или от кандидата, че качеството на частите съответства на изискванията на CEN, ISO или еквивалент;

1.7. Доставените резервни части, да отговарят на следните изисквания:

- нерециклирани;

- нови, неупотребявани от деня на производство до деня на доставката;

- свободни от права на трети лица върху вещта.

1.8. Всяка доставена част да бъде подходящо опакована, с цел недопускане на транспортни дефекти и на опаковката ще бъдат указани - име на производителя и каталожен номер;

1.9. Кандидатите по тази поръчка трябва да предложат гаранционен срок за доставяните резервни части.

2. Други изисквания:

2.1. Срокът за подаване на оферти е до 17:00ч. на 15. 03. 2017 г. Офертите се изпращат по факс: 02 945 90 51 и се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД.

2.2. Място за изпълнение на доставката: Склад „Авточасти”, отдел „Автосервиз”, „Летище София” ЕАД.

2.3. В предложенията да бъде посочван срок за изпълнение на доставката.